Gebed

    Vader, vergeef ons dat we zo vaak met onze eigen dingen bezig zijn en zo vaak U negeren. Vader, vergeef ons dat we zo vaak onze eigen weg bewandelen en niet door Uw Geest geleid worden. Vader, vergeef ons dat we zo gemakkelijk praten over U,maar hard wegvluchten als U met vuur en liefde,kracht en passie dichterbij komt.
Vergeef ons Heer.
Vader, U bent leven. U bent liefde. U bent louter vuur. Echt vuur.

Verander ons Heer.
Neem onze woorden weg en geef ons VUUR.Neem ons intellect als het ware weg en maak ons kinderen die leven in U. Maak ons echt Heer.Brandt door onze trots en onze harnassen heen, met uw allesverterend vuur.

Maak ons echt Heer.
Maak ons vurig Heer.
Dompel ons onder Vader.
In het eeuwige vuur van uw liefde.
Amen.

Bidden is ademhalen.

Om ons ” geloofsbloed ” gezond te houden moeten we flink en diep ademhalen. De zondige Adam moet eruit en de Heilige Geest uit de tweede Adam, Jezus Christus, moet erin. Elke dag diep ademen, ademhalen doordat we de berg van het gebed beklimmen. Hoog klimmen geeft al een flinke ademwisseling. Geen berg is zo moeilijk te bestijgen als die van het gebed. Volhouden; als alles aan en in je je omlaag wil trekken. Dan opstijgen tot God!. Dat moeilijke bidden. Juist dat is zo gezond. Onze here Jezus bracht elke nacht door in gebed op de Olijfberg. ( Luc. 21:37 ). 

Feit of fabel ?

Een stier in een arena loopt een rode lap achterna, in de veronderstelling dat het zijn tegenstrever is, terwijl hij zich niet realiseert, dat het ware probleem de matator is die de rode lap vasthoudt. Als de stier ooit de waarheid zou ontdekken, zou dat het einde van de matator betekenen.
De duivel weet dat hij de gelovige niet in gebed kan stoppen. Hij kan wel ons gebed de verkeerde kant opsturen. Ons afleiden zodat het resultaat alleen maar dode werken worden, terwijl het de gelovige frustreert en vasthoudt in een bovennatuurlijke oorlog, waar geen einde aan schijnt te komen. Daardoor zullen we niet datgene doen dat de Here voor ons wil, de werken van Jezus doen – prediken, onderwijzen en God’s kracht demonstreren. Zelfs als hij of zij de werken van Jezus zou doen, zou dat niet met een overwinnaarsmentaliteit zijn. Met een mentaliteit die weet en ziet dat Jezus Christus de overwinning op Golgotha behaald heeft. De waarheid is dat Jezus de oorlog al 2000 jaar geleden definitief gewonnen heeft en ons kracht en autoriteit gegeven heeft. Wij moeten ons gewoon realiseren dat de duivel verslagen is. Hij is niet alomtegenwoordig en hij is een schepsel, geen schepper. Deze eenvoudige waarheden zullen ons helpen om duidelijk te zien dat gebed in hoofdzaak moet worden gebruikt om gemeenschap met de Here te hebben en om tijd te nemen om vervuld te worden met Zijn tegenwoordigheid. Dan zullen ook wij kunnen helpen aan het ledigen van de noden van een verwonde gemeenschap om ons heen.   

Zegenbede.

” Komt, prijst de Here, alle gij knechten des Heren, die des nachts in het huis des Heren staat. Heft uw handen op naar het heiligdom en prijst de Here. De Here zegene u uit Sion, Hij die de hemel en aarde gemaakt heeft “. ( Psalm 134 NBG ).
We moeten onze handen in gebedshouding ( Ps. 134:2 ) uitstrekken naar de Heer en smeken en schreeuwen om hulp ( Ps. 28:2 ), met toewijding onze handen opheffen ( 1 Tim. 2:8 ) met onze handpalmen gericht naar de hemel en onze armen uitspreiden naar de hemel ( 1 Kon. 8:22 ) neergeknield ( Erza 9:5 ) dan kan de Heer ons zegenen naar Zijn Wil.

Het belang van aanbidding.

Jezus zeide: ” Het uur komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders ” ( Joh. 4:23 ). Aanbidding is zo belangrijk, niet alleen gezamelijk, maar ook in ons persoonlijk leven. Als wij Hem beginnen te aanbidden, zal de tegenwoordigheid des Heren over ons komen. De Bijbel zegt in Psalm 91:1 : ” Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen “. Aanbidding is die schuilplaats. We moeten een levenshouding van gebed ontwikkelen. We moeten een levenshouding van aanbidding ons eigen maken.