Krijgen wat U vraagt

Hoe kunt ge datgene krijgen wat ge vraagt ?.
Die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zich vernedert, zal verhoogd worden zegt Jezus in Luc. 18:14b.
Lees Lucas 18:10-14. Hier bidden 2 mensen beide op dezelfde plaats. De een bidt met de handen uitgebreid tot de hemel: ” Vader leg Uw zegen er maar in. Ik ben klaar om te ontvangen “. De ander slaat zich op de borst, omdat hij zich onwaardig weet om van God ook maar iets te mogen verwachten. Straks gaan ze beiden naar huis. De een kan de zegen Gods haast niet dragen, zo groot is die. De ander vertrekt met lege handen. Maar vreemd: het is juist anders uitgevallen, dan het zo ogenschijnlijk leek. De man die niets durfde verwachten is zwaar beladen met Gods uitgezochte zegeningen. En de ander, die de handen al ophield, opdat God er Zijn gave in kon deponeren, gaat geheel leeg weg. Hoe kan dat nu ?. Simpel, zij hebben beiden gekregen, wat ze vroegen. De 1ste, die z’n handen al ophield, vroeg eigenlijk niets. Hij kwam alleen om tegenover God eens zijn deugden uit te stallen. God keek dat eens aan, en zei: ” Pak maar weer in en ga maar met uw eigen rijkdommen naar huis “. Hij vroeg niets van zijn God. Hij behoefde niets te vragen. Hij had geen armoede. Hij had alles wat hij nodig had uit zichzelf. Nu laat hij daar dan gelukkig mee wezen. Wat doet hij bij God ?. Wat pronken, anders niet. De 2de die vroeg alles. Het was maar een woord, maar dat ene woord omvatte alles. Hij vroeg om genade. Genade voor hem, de doodarme zondaar, die God niets kon aanbieden dan alleen maar zijn fouten en zonden. Toen gaf God hem genade. Dat wil zeggen: vergeving van alle zonden en daarmede alles, alles, wat God maar bezit. Toen hij naar huis ging was hij geheel rechtvaardig: beladen met Gods vrijspraak, heiligheid, heerlijkheid. Ziet U wel !. God geeft U altijd wat ge vraagt. Bidt en ge zult ontvangen. 

Doordenkertje

Wij moeten niet bidden omdat wij misschien niets anders meer kunnen doen.
Wij bidden, omdat dit het beste is wat we kunnen doen. 

Wie oren heeft om te horen

We kennen de volgende waarheden wel: ” Niemand is zo doof als degene die niet wil horen ” en ” Mensen horen wat ze willen horen! “. Er was eens een landbouwer die wilde dat God tot hem sprak. Op zekere dag zat hij op de veranda van z’n boerderij, toen er een hand verscheen en de letters G.P. in de lucht schreef. Inplaats van bevestiging te zoeken, verkocht hij z’n boerderij en ging naar het zendingsveld om zijn hemelse roeping te vervullen. Nadat hij hoopeloos had gefaald begon hij te bidden en hoorde hij de Here tegen hem spreken. God zei: ” Zoon, wat is je probleem? “. De landbouwer zei: ” Here, ik heb U gehoorzaamd. Ik heb gedaan wat U mij hebt gezegd. Ik las de letters in de lucht en wist dat het betekende,: ” Ga Prediken “. De Here antwoorde hem toen: ” Zoon, de letters betekenden niet: ” Ga Prediken “, zij betekenden: ” GA PLOEGEN “. In zijn ijver voor God, liep hij voor God uit en legde zodoende de bedoeling die God voor zijn leven had verkeerd uit. 

Neemt tijd

Neemt tijd om te knielen,
– Spreekt dikwijls met God:
– Stort uit uwe zielen.
– Hij stuurt gans uw lot.
– Leert biddend geloven,
– Waarheen Hij ook leidt;
– Uw Vader daarboven,
– Hij helpt op Zijn tijd.
Neemt tijd om te lezen,
– God gaf u Zijn Woord;
– Daar wordt g’ onderwezen,
– Hoe ’t leven behoort.
– Hebt lief al Gods kind’ren:
– Laat nimmer verschil
– In denkwijs u hind’ren;
– Hebt lief naar Gods wil.
Neemt tijd om te spreken
– Van ’t rein’gende bloed,
– Daar duizenden smeken
– Om rust voor ’t gemoed.
– Weest armen weldadig,
– Brengt troost in hun lot;
– Weest schuld’naars genadig,
– Dan eerst dient gij God.
Geen tijd tot vermaken,
– Acht die steeds te min;
– Slechts hemelse zaken,
– Wijdt daaraan uw zin.
– Geen tijd om te slapen,
– Komt, en ontwaakt;
– Komt allen te wapen,
– De Bruigom genaakt.   

Bidden – ontvangen.

Hoe bidden wij ?. Ontvangen wij ?. Waarom ontvangen we niet !.
Gij hebt niets, omdat gij niet bidt, of gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt “. (Jac. 4:3). 
Jezus gaf ons de raad gericht te bidden. Hij liet zien wat Hij daarmee bedoelde door ons een modelgebed te geven. Als Jezus bad vroeg Hij dat God’s Naam geeerd zou worden, dat God’s Koninkrijk zou komen en dat God’s Wil zou geschieden. Het ” Onze Vader ” uit Matth. 6:9-15, is een uitstekend model, maar was door Jezus nooit bedoeld als een “magische” formule om God’s aandacht te krijgen, om opgezegd te worden. Jezus gaf het als model om de verscheidenheid aan elementen aan te geven die ons persoonlijk gebed behoort te bevatten.  

Gebed

    Vader, vergeef ons dat we zo vaak met onze eigen dingen bezig zijn en zo vaak U negeren. Vader, vergeef ons dat we zo vaak onze eigen weg bewandelen en niet door Uw Geest geleid worden. Vader, vergeef ons dat we zo gemakkelijk praten over U,maar hard wegvluchten als U met vuur en liefde,kracht en passie dichterbij komt.
Vergeef ons Heer.
Vader, U bent leven. U bent liefde. U bent louter vuur. Echt vuur.

Verander ons Heer.
Neem onze woorden weg en geef ons VUUR.Neem ons intellect als het ware weg en maak ons kinderen die leven in U. Maak ons echt Heer.Brandt door onze trots en onze harnassen heen, met uw allesverterend vuur.

Maak ons echt Heer.
Maak ons vurig Heer.
Dompel ons onder Vader.
In het eeuwige vuur van uw liefde.
Amen.