Vergeven

We moeten inzien dat een ander vergeven niet betekent dat de ander gelijk heeft, maar dat vergeving ons vrij maakt. ( Marc. 11: 25 )

Barensgebed

Net zoals Elia, in 1 Kon. 18, vurig bad voor regen en het de wil des Here was om regen te geven en het Gods tijd was voor regen, was er iemand op aarde nodig om dit door gebed te baren, evenzo moeten we onze positie innemen en geloven dat de gebeden van en voor mensen veel tot stand kunnen brengen. We moeten de kracht van de Heilige Geest door ons gebed vrijzetten om te kunnen broeden, en de vrucht van wat Christus reeds heeft volbracht, voortbrengen. We zijn een wezelijk onderdeel van het geboorteproces van de Vader in het koninkrijk van God.

Partner

Door het gebed kunnen partners elkaar de vrijheid geven, inplaats van de ander te beheersen; je kunt elkaar bemoedigen inplaats van te veroordelen, zodat ieders unieke persoonlijkheid blijft en de eigen talenten kunnen ontwikkelen, zodat er geen keurslijf ontstaat waardoor alle eigenheid verloren wordt. Als we met elkaar omgaan zoals de Here het wil, bereikt ieder zijn bestemming op een manier die anders niet mogelijk zou zijn. Stoort u zich aan iets wat uw partner doet of zegt?. Vertel het aan de Here. Hij zal u laten zien hoe u ervoor kunt bidden. ( Pred. 4: 12 )    


Volhouden

Als wij ons deel doen – het werk van gebed – als wij volhouden, de greppel graven, zal er op een zekere, geweldige dag water komen – het antwoord op gebed.

Vergeven

We willen niet vergeven en toch hebben we het lef om te denken dat de Here onze gebeden zal beantwoorden ( Marc. 11 : 25-26 ).

Je ganse leven

Dichtbij is de Here, die uw geest, ziel en lichaam aanraakt met een tedere gloed, een niet loslatende verkwikking, je ganse leven een doorstroming geeft met Zijn Geest ( Luc. 2: 40b ).

In de stilte

In de stilte van de natuur hoort men zeer veel geluiden. Je kan luisteren naar de stem van de Here, het geroep en gefluit van verschillende dieren of de golvende muziek van de wind.