Wanneer bidden?

Bid dagelijks, altijd, met woorden of daden (Fil. 1:27a),of God de Here uw hart wil openhouden voor Zijn roepstemmen, opdat u niet wegzinkt in de dommel van het dagelijks leven. Ontwaak! (Luc. 19:43-44)

Tijd voor Gebed

Gebed en Gods tegenwoordigheid zijn 2 zijden van dezelfde medaille. Men wordt zich van Gods aanwezigheid bewust als men de tijd neemt door gebed tot Hem te spreken en naar Hem te luisteren; omgekeerd geldt dat de kracht van het gebed volledig tot ontplooiing komt in het leven van degenen die tijd in Gods nabijheid doorbrengen. ( Luc. 1:37. 2 Cor. 13:11 ).

Bad Jezus ?

De werken die Ik doe, zal hij ook doen, en groter nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde ” zegt Jezus in Joh. 14:12-13. Als Jezus kon zeggen en doen wat Hij alleen van de Vader hoorde en zag doen, moest Hij behoorlijk wat tijd doorbrengen met luisteren en zien. Er was een herkenbaar patroon in Jezus’ leven. Jezus trok zich eerst terug om te bidden, en ging dan pas bedienen. Steeds weer werd dit patroon herhaald. Het openbaar leven van Jezus werd gedragen door Zijn persoonlijk leven ( gebed ) met Zijn Vader. 

Overdenking

Blijdschap: is liefde die zich verheugd.
Vrede: is liefde die rust.
Lankmoedigheid: is verdraagzame liefde.
Vriendelijkheid: is liefde die anderen dient.
Goedheid: is liefde die het beste zoekt voor anderen.
Trouw: is liefde die zijn beloften houdt.
Zachtmoedigheid: is liefde die bewogen is met pijn van anderen.
Zelfbeheersing: is liefde die regeert.
Jaagt naar vrede met allen en naar de heilging, zonder welke niemand den Here zal zien.( Hebr. 12:14-15). Dit wil God: uw heiliging (1 Thess. 4:3).

Bidden is werk

Bidden komt niet in de plaats van werken, het is niet slechts voorbereiding voor werk. Bidden is werk. Bidden vereist discipline. Bidden vraagt geen persoonlijke offers, bloed, zweet en tranen. Bij bidden moet je geen pijn lijden, offers brengen of hard werken. Bidden is geen godsdienstige bezigheid, maar een noodzaak voor ieder mens.