Doordenkertje

Bidden is: springen over alle aardse rechtbanken heen (Vredegerecht, Correctionele Rechtbank, Hof van Beroep, Hof van Cassatie, Raad van State, Europees Hof te Straatsburg, Internationaal Gerechtshof in Den Haag…), en ineens naar het Opperste Gerechtshof stappen: je hebt onmiddellijk een persoonlijk onderhoud met de Allerhoogste Rechter zelf.


Aanbidding

Aanbidding is essentieel in onze relatie met de Drieeenheid. Aanbidding is voor de ziel wat water is voor het lichaam. Er is dan ook geen christen die maar af en toe eens kan drinken, zonder te versmachten en uit te drogen. Aanbidding is het tegengif voor hoogdravende, saaie gebeden, die daardoor veranderen in diepe intimiteit met de Here. Het water van aanbidding werkt reinigend voor de ziel en zorgt voor een innerlijk bad voor ons bezoedelde hart en denken. ( Psalm 141 : 2 )

Uitspraak

Wees overmatig blij om wat de Here steeds doet ieder moment in jouw leven, gedenk al Zijn momenten die jou vervullen met diepe blijdschap. Jessaja 64 : 8 – 9 ( Henri )

Verlossingswerk

Geheel Jezus’ verlossingswerk is na Zijn hemelvaart overgegaan in gebed; wat Hij met Zijn bloed heeft verworven en in de hemel voortzet en uitvoert bestaat alleen uit bidden. Hij leeft altijd om voor ons te bidden. En omdat wij in Hem zijn en blijven, hebben wij altijd toegang tot de Vader, kan ons leven altijd bidden zijn en is het antwoord op ons gebed altijd zeker. ( Psalm 2 : 8 )   


Eenparig

Jezus zei: “ Voorwaar, Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is “. ( Matth. 18 : 19 )

2006

Nieuwjaar 2006. Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, Die dag zal zeker komen; Het licht, dat aan de kim verschijnt, Wordt reeds van ver vernomen. Ja, Halleluja, Ja Jezus komt !. Juicht mensen, englen, samen, Juicht met een vreugd’, die ’t al verstomt, Juicht allen, amen, amen !

ademhalen

Bidden is als ademhalen. De Geest is de adem van de Vader: de Vader blaast die adem in ons om zich daar in ons binnenste met ons leven te verenigen. Op elke uitademing volgt altijd een inademing. Als de Here Zijn adem weer intrekt, keert de Geest, beladen met al de verzuchtingen en gebeden die Hij in ons heeft aangetroffen weer tot de Vader terug. Zo gaat het ook met ons. Met elke uitademing blazen wij de onreine stoffen uit ons die ons zouden doen sterven, en met elke inademing nemen wij de verse lucht in waarvan wij leven. In het gebed luchten wij ons hart door het belijden van onze zonden, noden en zorgen; dat is de uitademing door de Geest. En het inademen gebeurt als wij in geloof ons weer de frisse lucht van de beloften en de liefde en het leven van de Here toeeigenen. Zo is de Heilige Geest de adem van de Here en ook de adem van ons nieuw leven.