Wat is gebed ?

Gebed is communicatie en het werkt naar 2 kanten. Voor velen is het een eenzijdige conversatie. Zij bidden:” Geef mij, geef mij, geef mij “. Ze vragen altijd. Gebed mag geen dagelijks terugkerend religieus ritueel moeten zijn, om zoedoende een zekere mate van geestelijkheid te bereiken. Het zal een, op liefde gebaseerde, dagelijkse gemeenschap met onze hemelse Vader moeten worden. We leven niet meer onder het Oude Verbond maar onder het Nieuwe Verbond door Jezus Christus. Alles wat onder dit Nieuw Verbond wordt gedaan, moet uit geloof gebeuren, uit geloof en uit liefde. Anders is het niets meer dan dode werken, iets waarvan we ons moeten bekeren. Ieder behoort een levenshouding van gebed te ontwikkelen. 1 Thess. 5:17 zegt: ” Bidt zonder ophouden “. We moeten ons realiseren dat we kunnen leven in een geest van gebed, waardoor we te allen tijde bidden. Ons hart kan Hem te allen tijde aanroepen. Ons gedachtenleven is nooit ver van God. Velen voelen of ervaren nooit gemeenschap met de Here omdat ze het grootste gedeelte van hun tijd druk bezig zijn met de allerdaagse dingen van hun leven. Hun hart is ver weg van God. Judas 20 zegt: ” Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest “. Het is belangrijk om te bidden in de Geest en uzelf daardoor geestelijk op te bouwen. Sommigen zeggen: ” Ik moet mijzelf door gebed opbouwen “. Bouw uzelf niet alleen maar op door gebed; blijf opgebouwd. Blijf voortdurend in de Geest. Twee soorten gebed ontbreken in veel levens. Het 1ste gebed is het GEBED VAN TOEWIJDIG. Jezus bad dit gebed in de Hof van Gethsemane. Het was een gebed van het toewijden van Zijn Wil om de Wil van de Vader te doen. Het 2de gebed is het GEBED VAN BEROUW, om altijd onze harten oprecht voor God te houden. De basis hiervan is niet het bewustzijn van zonde, maar onze liefde voor Jezus. We willen niets doen wat Hem op enigerlei wijze zou kwetsen of bezeren. In Rom. 14: 17 en 18 staat: ” Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door den heiligen Geest. Want wie door dezen Geest een dienstknecht is van Christus, is welgevallig bij God, en in achting bij de mensen “.

Gepubliceerd door

eugenevandevoort

Wat je probleem, zorg, ziekte ook is. Laat het weten en ik breng het in Jezus'Naam voor de troon van de hemelse Vader. De Heer houdt van je en wil dat het je goed gaat. Dat je gelukkig, gezond en voorspoedig bent. VERTROUW HEM.